HJ SIP III Ventil

Baggrund

HJ SIP III Ventilen er den nyeste variant af HJ SIP Princippet. Med HJ SIP Princippet benyttes skylleluften i cylinderen til at fordele en spray af cylindersmøreolie ud i et tyndt og jævnt lag på cylindervæggen. HJ SIP III Ventilen er rettet mod at være en erstatning for kontraventiler af nyere dato, men den kan også anvendes på nybygninger. Ligesom ved HJ SIP II Ventilen er fokuset rettet mod en minimering af den nødvendige cylinderbearbejdning ved installation.

Funktionalitet

For hvert stempelslag motoren tager, sprayes en lille mængde cylindersmøreolie ud af HJ SIP III Ventilen. Cylindersmøreolien sprayes ud i motorens skylleluft, hvorved cylindersmøreolien spredes, og der opnås en optimal dækning af toppen af cylindervæggen, hvor behovet for cylindersmøring er størst. 

Installation

HJ SIP III Ventilen leveres tilpasset de eksisterende ventilhuller og monteres med to stagbolte i cylinderen. Ligesom ved HJ SIP II Ventilen skal der kun foretages en mindre cylinderbearbejdning indvendigt, således installationen kan ske på stedet. Dermed spares tid og omkostninger, eftersom cylinderforingen ikke skal trækkes.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ SIP III Ventilen.
 
Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her
 
Læs mere om HJ SIP II Ventiler. Klik her

Baggrund

HJ SIP III Ventilen er den nyeste variant af HJ SIP Princippet. Med HJ SIP Princippet benyttes skylleluften i cylinderen til at fordele en spray af cylindersmøreolie ud i et tyndt, jævnt lag på cylindervæggen. HJ SIP III Ventilen er rettet mod at være en erstatning for akkumulator- og kontraventiler af nyere dato, men den kan også anvendes på nybygninger. Ligesom ved HJ SIP II Ventilen er der sat fokus på, at installationen kan foregå på stedet.
 

Opbygning

HJ SIPIII Ventilen er opbygget efter det samme princip som traditionelle brændstofventiler. Cylindersmøreolien leveres fra et tryktæt cylindersmøreapparat gennem olietilgangsrøret, som er forbundet til indgangsstudsen (1). Cylindersmøreolien føres derfra ind til mellemrummet (2) mellem ventilhuset (3) og dysen (4). Derfra føres den videre til de skrå huller (5) i den inderste del, som også indeholder sædet for ventilnålen (6). HJ SIP III Ventilen holdes lukket ved hjælp af fjederen (7). Når den aksiale kraft på ventilnålen (6) fra olietrykket overstiger fjederkraften, åbner HJ SIP III Ventilen og indsprøjter cylindersmøreolien under tryk som en tåge gennem dysen (4). Fjederkraften og dermed HJ SIP III Ventilens åbningstryk kan indstilles ved hjælp af stilleskruerne (8). Lækolien føres tilbage til cylindersmøreapparatet gennem forskruningen (9).

Installation

HJ SIP III Ventilen leveres tilpasset de eksisterende ventilhuller og monteres med to stagbolte i cylinderen. Ligesom ved HJ SIP II Ventilen skal der kun foretages en mindre bearbejdning af skydeskår indvendigt i foringen. Denne installation kan ske på stedet, hvorved der spares tid og omkostninger, eftersom cylinderforingen ikke skal trækkes.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ SIP III Ventilen.
 
Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her
 
Læs mere om HJ SIP II Ventiler. Klik her

Vedligeholdelsesinterval

Funktionen af HJ SIP III Ventilen skal kontrolleres ved passende intervaller, for eksempel ved renovering af en cylinder, eller efter 12.000-15.000 timers drift.
Vi anbefaler at sprayet, lukketrykket og mængden af lækolie kontrolleres ved passende intervaller, for eksempel en gang hver andet år.
Herudover anbefaler, vi at afstanden mellem cylindere og ventilens spids måles, så det sikres, at slid på cylindere og stempelringe ikke risikerer at ramme og beskadige ventilspidsen.
Afstanden er specificeret i manualen for HJ SIP III Ventilen.

Måling af lækolie

Når der foretages måling lækolie, anbefales det at afmontere returrøret (26) i forskruningen (27) og blokere returrøret.
Olieflowet skal være stabilt, før lækmålingen startes.
På grund af de relativt små mængder af lækolie, bør målingen foretages over et passende antal timer.
Ved levering er lækmængden på HJ SIP III Ventiler 15±10 ml/h.
Lækmængden kan være stigende med tiden, og vi anbefaler derfor at kontrollere lækmængden ved hensigtsmæssige intervaller, for eksempel hvert andet år eller ved renovering af en cylinder.

Adskillelse af ventil

Vi anbefaler, at HJ SIP III Ventiler indsendes til Hans Jensen Lubricators A/S for at blive renoveret.
Hvis det er nødvendigt at renovere en HJ SIP III Ventil følg da instruktionen herunder, der beskriver adskillelse og rensning af HJ SIP III Ventilen.
Det er vigtigt, at arbejdet udføres på et sted som er rent.
Under hele adskillelsen er det vigtigt at være forsigtig med ikke at tabe delene eller på anden måde gøre delene beskidte eller beskadiget.
 
Rengør ventilen grundigt udvendigt med petroleum før adskillelse.
Løsn skruerne (15) og (17) fuldstændigt og fjern dem sammen med dækslet (16). Med fingrene fjernes enheden, der består af styr for stilleskrue samt stilleskrue (13) med stillemøtrik (12).
Placer HJ SIP III Ventilen i fikseringsværktøjet (HJL nr. 980192) og skru spændbøsningen af med specialværktøjet (HJL nr. 980192).
Afmonter pinolskruen (8) således dysen kan fjernes fra ventilhuset (1).
Vend HJ SIP III Ventilen på hovedet (med hånd under) med olietilgangen nedad så alle delene kan glide ud af ventilhuset (1).
Dysen kan skubbes ud ved at trykke med en finger på dysens spids.  

Rengøring

De enkelte dele rengøres med petroleum.
Dysehullet renses med et ø0,3mm bor.
Ren trykluft anvendes for at blæse emnerne rene.
Hvis nålen i dysen ikke bevæges frit uden modstand, som det er meningen, må nålen fjernes og repareres eller erstattes af en ny. 

Samling af ventil

Det er vigtigt, at delene ved samling placeres i samme position som før adskillelsen.
Vi anbefaler, at alle pakninger skiftes efter adskillelse (manualen angiver hvilket varenummer disse kan bestilles på).
Alle dele smøres med en tynd syrefri olie, for eksempel SAE15-20 før samling.
 
Placer kobberpakningen (5) i bunden af ventilhuset.
Placer kobberpakningen (6) på dysen.
Tryk den komplette dyse (3) med nål (4) og kobberpakning (6) ind i ventilhuset med dysespidsen først.
Monter pinolskruen (8) løst så at spidsen styrer i dysens slids. 
Monter en ny o-ring (9) på spændbøsningen (7).
Placer HJ SIP III Ventilen i fikseringsværktøjet (HJL nr. 980192) og monter spændbøsningen (7) med fjeder (10) og fjedersko (11) i ventilhuset.
Brug specialværktøjet (HJL nr. 980191) til at spænde spændbøsningen til 70Nm.
 
Tryk forsigtigt stilleskruen (13) med stillemøtrik (12) ind i spændbøsningen (7). Styretappen i spændbøsningen (12) skal passe med fordybningen i stillemøtrikken (12).
Monter ny o-ring (9) på styret (14) til stilleskruen (13) og monter styret på ventilhuset (1) med skruerne (15) and spænd til 10Nm.
Afmonter pinolskruen og affedt den med benzin eller lignende.
Påfør Loctite 243 eller lign. på gevindet og monter den i ventilhuset.
 

Justering og test af ventil

Forskruningen (18) ved mærket P (”Pressure”) forbindes til en manuel pumpeenhed med hydraulikolie SAE 15-20 – eksempelvis et ”HJ Nozzle Test Rig”. Pumpeenheden forbindes til et manometer der måler fra 0 til 100bar, klasse 1. Det maksimale flow for pumpen må ikke overskride tilsvarende flow fra cylindersmøreapparatet (se ”Output diagram” i manualen for cylindersmøreapparatet), ca. 0,4l/h.
 
Med håndtaget pumpes indtil der ikke er mere luft i HJ SIP III Ventilen.
Juster lukketrykket (trykket der vises på manometeret mens der pumpes) med stilleskruen (13) til HJ SIP III Ventilens lukketryk (som regel 37 bar).
Ved at skrue ”mod uret” øges trykket. Ved at skrue ”med uret” reduceres trykket.
 
Hvis ikke HJ SIP III Ventilen sprayer eller hvis trykket stiger, kan det skyldes urenheder i HJ SIP III Ventilen, og det vil derfor være nødvendigt at adskille og rense HJ SIP III Ventilen.
Monter dækslet (16) med skruen (17).
HJ SIP III Ventilen er nu klar til installering i cylinderen.
Glem ikke at kontrollere afstanden mellem dysens spids og cylinderens overflade. Afstanden kan justeres med koniske afstandsskiver.
 

Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af HJ SIP III Ventilen.

På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om HJ SIP III Ventilen. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvad kendetegner HJ SIP III Ventilen?
  • HJ SIP III Ventilen leveres tilpasset de eksisterende ventilhuller og monteres med to stagbolte i cylinderen.
   Ligesom ved HJ SIP II Ventilen skal der kun foretages en mindre cylinderbearbejdning indvendigt, således installationen kan ske på stedet.
   Dermed spares tid og omkostninger, eftersom cylinderforingerne ikke skal trækkes.
 • Hvad er forskellen på HJ SIP III Ventilen og HJ SIP I Ventilen?
  • De to HJ SIP Ventiler er for så vidt ens i designet, og begge monteres med stagbolte.
   HJ SIP III Ventilen leveres dog altid tilpasset de eksisterende ventilhuller, hvorimod HJ SIP I Ventilen fremstilles efter standardmål.
   Af den grund er HJ SIP III Ventilen væsentligt billigere at installere end HJ SIP I Ventilen, fordi det ikke kræves, at cylinderforingen trækkes.
 • Hvad er forskellen på HJ SIP III Ventilen og HJ SIP II Ventilen?
  • Den primære forskel ligger i måden de monteres på.
   Hvor HJ SIP II Ventilen kan installeres med et integreret gevind, monteres HJ SIP III Ventilen med stagbolte.
   Det betyder, at de design- og konstruktionsmæssigt afviger fra hinanden. Funktionen er dog den samme, og begge ventiler leveres tilpasset de eksisterende ventilhuller, hvilket betyder cylinderforingerne ikke skal trækkes.
 • Er HJ SIP III Ventilen bedre end HJ SIP I Ventilen og HJ SIP II Ventilen?
  • Nej, alle HJ SIP Ventilerne bygger på det samme princip og leverer samme type af spray
 • Kan HJ SIP III Ventilen bruges til retrofit?
  • Ja, i langt de fleste tilfælde.
   De eksisterende anlæg, som det vil være lettest at eftermontere HJ SIP Cylindersmøring på, vil være dem, som i forvejen er udstyret med timet cylindersmøring.
 • Kan retrofit udføres med HJ SIP III Ventilen uden at cylinderforingen skal trækkes?
  • På langt de fleste motorer er det muligt at foretage cylinderbearbejdningen, uden at cylinderforingerne skal trækkes, idet der kun skal bearbejdes et skydeskår indvendigt i cylinderforingen, når HJ SIP III Ventilen anvendes.
 • Hvornår bør HJ SIP III Ventilen vedligeholdes?
  • Funktionen af HJ SIP III Ventilen bør tjekkes med passende intervaller. Vi anbefaler et vedligeholdelsesinterval hver 12.000-15.000 timer, eller når en cylinder bliver overhalet.
Udskriv