HJ SIP II Ventil

Baggrund

HJ SIP II Ventilen er en udvikling af HJ SIP Systemet, hvor der er sat fokus på at minimere den bearbejdning, der kræves ved installation.
HJ SIP II Ventilens primære funktion er at levere en spray af cylindersmøreolie ud i cylinderen, som fordeles af skylleluften.
Installationsprocessen kan være en kostbar affære, og derfor er der med HJ SIP II Ventilen sat fokus på at optimere installationen, særligt med henblik på at kunne foretage nødvendige cylinderbearbejdninger på stedet.

Funktionalitet

For hvert stempelslag motoren tager, sprayes en lille mængde cylindersmøreolie ud af HJ SIP II Ventilen.
Cylindersmøreolien sprayes ud i motorens skylleluft, hvorved cylindersmøreolien spredes, og der opnås en optimal dækning af toppen af cylindervæggen, hvor behovet for cylindersmøring er størst.

Installation

HJ SIP II Ventilen kan monteres som erstatning for tidligere ventiler fra konventionel cylindersmøring eller akkumulatorsmøring og på nybygninger.
HJ SIP II Ventilen leveres tilpasset de eksisterende ventilhuller og monteres ganske nemt med et gevind, der er integreret på ventilen.
Installationen kræver også en mindre modifikation indvendig i cylinderforingen, men denne kan foretages på stedet, og det er altså ikke nødvendigt at trække cylinderforingerne.
Det betyder, at installationen af HJ SIP Systemer er blevet både billigere og hurtigere.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ SIP II Ventilen.
 
Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her

Formål

HJ SIP Cylindersmøring reducerer den nødvendige cylindersmøreoliemængde ved at levere cylindersmøreolien tæt på toppen af cylinderforingen, hvor det største slid finder sted, og fordele den jævnt over hele overfladen, hvor behovet for cylindersmøring er størst. HJ SIP II Ventilen er en udvikling af HJ SIP Systemet, hvor der er sat fokus på at minimere den cylinderbearbejdning, der kræves ved installation.

Opbygning

HJ SIP Ventilen er opbygget efter det samme princip som traditionelle brændstofventiler. Cylindersmøreolien leveres fra et tryktæt cylindersmøreapparat gennem olietilgangsrøret, som er forbundet til indgangsstudsen (1). Cylindersmøreolien føres derfra ind til mellemrummet (2) mellem ventilhuset (3) og dysen (4). Derfra føres den videre til de skrå huller (5) i den inderste del, som også indeholder sædet for ventilnålen (6). Ventilen holdes lukket ved hjælp af fjederen (7). Når den aksiale kraft på ventilnålen (6) fra olietrykket overstiger fjederkraften, åbner ventilen og indsprøjter cylindersmøreolien under tryk som en tåge gennem dysen (4). Fjederkraften og dermed ventilens åbningstryk kan indstilles ved hjælp af stilleskruerne (8). Lækolien føres tilbage til cylindersmøreapparatet gennem forskruningen (9). Efter montering indstilles retningen ved at løsne skruerne (10) og justere hovedet til den afmærkede position.

Installation

HJ SIP II Ventilen kan monteres som erstatning for tidligere ventiler fra konventionel cylindersmøring eller akkumulatorsmøring og på nybygninger. HJ SIP II Ventilen leveres tilpasset de eksisterende ventilhuller og monteres ganske nemt med et gevind, der er integreret i ventilen.
 
Den eneste nødvendige modifikation er bearbejdningen af et skydeskår i cylinderforingen, hvilket kan foretages på stedet. Dermed er det muligt at montere HJ SIP II Ventilen uden at skulle trække cylinderforingerne. Det betyder, at installationen af HJ SIP II Ventilen er blevet betydeligt billigere, hvilket giver en kortere tilbagebetalingstid. Samtidig er tiden, der er kræves til installationen, reduceret ganske betydeligt, hvilket betyder at et retrofit kan udføres under et eller få havneanløb.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ SIP II Ventilen.
 
Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her

Vedligeholdelsesinterval

Funktionen af HJ SIP II Ventilen skal kontrolleres ved passende intervaller, for eksempel ved renovering af en cylinder, eller efter hver 12.000-15.000 timers drift.
Vi anbefaler, at sprayet, lukketrykket og mængden af lækolie kontrolleres ved passende intervaller, for eksempel en gang hver andet år.
Herudover anbefaler vi, at afstanden mellem cylindere og ventilens spids måles, så det sikres, at slid på cylindere og stempelringe ikke risikerer at ramme og beskadige ventilspidsen.
Afstanden er specificeret i manualen for HJ SIP II Ventilen. 

Måling af lækolie

Når der foretages lækmåling, anbefales det at afmontere returrøret (26) i forskruningen (27) og blokere returrørret.
Olieflowet skal være stabilt før lækmålingen startes.
På grund af de relativt små mængder af lækolie bør målingen foretages over et passende antal timer.
Ved levering er lækmængden på HJ SIP II Ventiler 15±10 ml/h.
Lækmængden kan være stigende med tiden, og vi anbefaler derfor at kontrollere lækmængden ved hensigtsmæssige intervaller, for eksempel hvert andet år eller ved renovering af en cylinder.

Adskillelse af ventil

Vi anbefaler, at HJ SIP II Ventiler indsendes til Hans Jensen Lubricators A/S for at blive renoveret. Hvis det er nødvendigt at renovere en HJ SIP II Ventil, følg da instruktionen herunder, der beskriver adskillelse og rensning af HJ SIP II Ventilen. Det er vigtigt, at arbejdet udføres på et sted der er rent.
Under hele adskillelsen er det vigtigt at være forsigtig med ikke at tabe delene eller på anden måde gøre delene beskidte eller beskadiget.
 
Afmonter først låseringen på skruerne (16) og dernæst skruerne (16) og (15). Fjern ringen (5) og dækslet (12). Ventilhovedet (2) løftes forsigtigt op.
Stilleskruen (3) og stillemøtrikken (5) kan afmonteres.
Dyse (12) og nål (11) tages ud af ventilhuset og pakningerne fjernes. 

Rengøring

De enkelte dele rengøres med petroleum. Dysehullet renses med et ø0,3mm bor. Ren trykluft anvendes for at blæse emnerne rene.
Hvis nålen i dysen ikke bevæges frit uden modstand, som det er meningen, må nålen fjernes og repareres eller erstattes af en ny.

Samling af ventil

Det er vigtigt, at delene ved samling placeres i samme position som før adskillelsen.
Vi anbefaler, at alle pakninger skiftes efter adskillelse.
Pakninger kan bestilles på varenr.  950261). Alle dele smøres med en tynd syrefri olie, for eksempel SAE15-20, før samling.
 
Placer stilleskruen (3) og stillemøtrikken (5) i spændbøsningen (2).
Placer spændbøsningen (2) med den mindste diameter opad.
Placer da dysen (12) med nål (11) på spændbøsningen.
Læg en kobberpakning (9) på dysen (12) og tryk ventilhuset (6) ned over spændbøsningen.
Sæt ringen (4) ned over ventilhuset (6) og spænd HJ SIP II Ventilen op i fikseringsværktøjet (HJL nr. 208607).
Skruerne (16) monteres og spændes til 10Nm.

Justering og test af ventil

Forskruningen (13) ved mærket P ”Pressure” forbindes til en manuel pumpeenhed med hydraulikolie SAE 15-20, for eksempel et ”HJ Nozzle Test Rig”. Pumpeenheden forbindes til et manometer, der måler fra 0 til 100bar, klasse 1. Det maksimale flow for pumpen må ikke overskride tilsvarende flow fra cylindersmøreapparatet (se ”output diagram” i manualen for cylindersmøreapparatet), ca. 0,4l/h.
 
Med håndtaget pumpes indtil der ikke er mere luft i HJ SIP II Ventilen.
Juster lukketrykket (trykket der vises på manometeret mens der pumpes) med stilleskruen (13) til HJ SIP II Ventilens lukketryk (som regel 37 bar). Ved at skrue ”mod uret” øges trykket. Ved at skrue ”med uret” reduceres trykket.
 
Hvis ikke HJ SIP II Ventilen sprayer, eller hvis trykket stiger, kan det skyldes urenheder i  HJ SIP II Ventilen, og det vil derfor være nødvendigt at adskille og rense HJ SIP II Ventilen.
Monter dækslet (16) med skruen (17).
HJ SIP II Ventilen er nu klar til installering i cylinderen.
Glem ikke at kontrollere afstanden mellem dysens spids og cylinderens overflade. Afstanden kan justeres med koniske afstandsstykker.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af HJ SIP II Ventilen.
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som ofte bliver stillet om HJ SIP II Ventilen. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvad kendetegner HJ SIP II Ventilen?
  • HJ SIP II Ventilen kan monteres som erstatning for tidligere ventiler fra konventionel cylindersmøring eller akkumulatorsmøring og på nybygninger.
    
   HJ SIP II Ventilen leveres tilpasset de eksisterende ventilhuller og monteres ganske nemt med et gevind, der er integreret i HJ SIP II Ventilen.
    
   Installationen kræver også en mindre modifikation indvendig i cylinderforingen, men denne kan foretages på stedet, og det er altså ikke nødvendigt at trække cylinderforingerne.
   Det betyder, at installationen af HJ SIP Systemer er blevet både billigere og hurtigere.
 • Hvad er forskellen på HJ SIP II Ventilen og HJ SIP III Ventilen?
  • Den primære forskel ligger i måden de monteres på. Hvor HJ SIP II Ventilen kan installeres med et integreret gevind, monteres HJ SIP III Ventilen med stagbolte. Det betyder, at de design- og kontruktionsmæssigt afviger fra hinanden. Funktionen er dog den samme, og begge ventiler leveres tilpasset de eksisterende ventilhuller, hvilket betyder cylinderforingerne ikke skal trækkes.
 • HJ SIP II Ventilen bedre end HJ SIP I Ventilen og HJ SIP III Ventilen?
  • Nej, alle HJ SIP Ventilerne bygger på det samme princip og leverer samme type af spray.
 • Er det korrekt, at sprayvinklen skal indstilles efter montage af HJ SIP II Ventilen?
  • Ja. HJ SIP II Ventilen monteres i et gevindhul, og derfor ved man aldrig, hvor ventilens sprayretning ender ved montering. HJ SIP II Ventilen er derfor udformet således at dysens sprayretning skal justeres til den korrekte vinkel udefra, og man først derefter ”låser” ventilen.
 • Kan HJ SIP II Ventilen bruges til retrofit?
  • Ja, i langt de fleste tilfælde. De eksisterende anlæg, som det vil være lettest at eftermontere HJ SIP Cylindersmøring på, vil være dem, som i forvejen er udstyret med timet cylindersmøring.
 • Kan retrofit udføres med HJ SIP II Ventilen uden at cylinderforingen skal trækkes?
  • På langt de fleste motorer er det muligt at foretage bearbejdningen uden at cylinderforingerne skal trækkes, idet der kun skal bearbejdes et skydeskår indvendigt i cylinderforingen, når der anvendes HJ SIP II Ventiler.
 • Hvilken type gevind bruger HJ SIP II Ventilen til montering?
  • Gevindet specificeres af kunden ud fra den eksisterende gevindtype, der er anvendt på motoren. Vi anvender typisk ”M20, M22, M27 og 5/8” gevind.
 • Hvornår bør HJ SIP II Ventilen vedligeholdes?
  • Funktionen af HJ SIP II Ventilen bør tjekkes med passende intervaller. Vi anbefaler et vedligeholdelsesinterval hver 12.000-15.000 timer, eller når en cylinder bliver overhalet.
Udskriv