HJ SIP I Ventil

Baggrund

HJ SIP I Ventilen er den første ventil, der er designet efter HJ SIP Princippet. SIP er en forkortelse af ’Swirl Injection Principle’ og henviser til princippet om at benytte skylleluften i cylinderen til at fordele en spray af cylindersmøreolie i et tyndt og jævnt lag på cylindervæggen.
Derigennem opnås en optimal fordeling af cylindersmøreolien ved et minimalt cylindersmøreolieforbrug.

Funktionalitet

For hvert stempelslag motoren tager, sprayes en lille mængde cylindersmøreolie ud af HJ SIP I Ventilen.
Cylindersmøreolien sprayes ud i motorens skylleluft, hvorved cylinderolien spredes, og der opnås en optimal dækning af toppen af cylindervæggen, hvor behovet for cylindersmøring er størst. 

Installation

Installation af HJ SIP I Ventilen kræver, at eksisterende huller i cylinderforingen fra ældre ventiler modificeres.
Installationen af ventilerne kræver en bearbejdning af cylinderne både udefra og indefra.
Installationen af HJ SIP I Ventilen kræver derfor, at cylinderforingen trækkes.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ SIP I Ventilen.
 
Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her

Formål

HJ SIP I Ventilen er den første ventil, der er designet efter HJ SIP Princippet. HJ SIP Princippet reducerer den nødvendige cylindersmøreoliemængde ved at levere cylindersmøreolien tæt på toppen af cylinderforingen, hvor det største slid finder sted, og fordele den jævnt over hele overfladen, hvor behovet for cylindersmøring er størst.
 

Opbygning

HJ SIP I Ventilen er opbygget efter det samme princip som traditionelle brændstofventiler.
Cylindersmøreolien leveres fra et tryktæt cylindersmøreapparat gennem olietilgangsrøret, som er forbundet til indgangsstudsen (1).
Cylindersmøreolien føres derfra ind til mellemrummet (2) mellem ventilhuset (3) og dysen (4).
Derfra føres den videre til passagen (5) i den inderste del, som også indeholder sædet for ventilnålen (6).  
HJ SIP I Ventilen holdes lukket ved hjælp af fjederen (7).
Når den aksiale kraft på ventilnålen (6) fra olietrykket overstiger fjederkraften, åbner HJ SIP I Ventilen og indsprøjter cylindersmøreolien under tryk som en tåge gennem dysen (4).
Fjederkraften og dermed HJ SIP I Ventilens åbningstryk kan indstilles ved hjælp af en stilleskrue (8).
Lækolien føres tilbage til cylindersmøreapparatet gennem forskruningen (9).

Installation

Installation af HJ SIP I Ventilen kræver, at eksisterende huller i cylinderforingen fra kontraventiler eller akkumulator ventiler modificeres.  Derudover kræver installationen af HJ SIP I Ventilen en bearbejdning af cylinderne både udefra og indefra. Installationen af HJ SIP I Ventilen nødvendiggør derfor, at cylinderforingen trækkes.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ SIP I Ventilen.
 
Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her
 
Læs mere om HJ SIP II Ventilen. Klik her
 
Læs mere om HJ SIP III Ventilen. Klik her

Vedligeholdelsesinterval

Funktionen af HJ SIP I Ventilen skal kontrolleres ved passende intervaller for eksempel ved renovering af en cylinder, eller efter hver 12.000-15.000 timers drift. Vi anbefaler, at sprayet, lukketrykket og mængden af lækolie kontrolleres ved passende intervaller, for eksempel en gang hver andet år. Herudover anbefaler vi, at afstanden mellem cylindere og ventilens spids måles, så det sikres, at belægninger på cylindere og stempelringe ikke risikerer at ramme og beskadige ventilspidsen. Afstanden er specificeret i manualen for HJ SIP I Ventilen.
 

Måling af lækolie

Når der foretages lækmåling, anbefales det at afmontere returrøret (26) i forskruningen (27) og blokere returrørret. Olieflowet skal være stabilt, før lækmålingen startes. På grund af de relativt små mængder af lækolie, bør målingen foretages over et passende antal timer. Ved levering er lækmængden på HJ SIP I Ventiler 15±10 ml/h. Lækmængden kan være stigende med tiden. Vi anbefaler derfor at kontrollere lækmængden ved hensigtsmæssige intervaller, for eksempel hvert andet år eller ved renovering af en cylinder.

Adskillelse af ventil

Vi anbefaler, at HJ SIP I Ventiler indsendes til Hans Jensen Lubricators A/S for at blive renoveret.
Hvis det er nødvendigt at renovere en HJ SIP I Ventil, følg da instruktionen herunder, der beskriver adskillelse og rensning af HJ SIP I Ventilen.
Det er vigtigt, at arbejdet udføres på et sted, som er rent.
Under hele adskillelsen er det vigtigt at være forsigtig med ikke at tabe delene eller på anden måde gøre delene beskidte eller beskadiget.
 
Rengør HJ SIP I Ventilen grundigt udvendigt med petroleum før adskillelse.
Løsn skruerne (15) og (17) fuldstændigt og fjern dem sammen med dækslet (16). Med fingrene fjernes enheden, der består af styr for stilleskrue samt stilleskrue (13) med stillemøtrik (12).
Placer ventilen i fikseringsværktøjet (HJL nr. 980192) og skru spændbøsningen af med specialværktøjet (HJL nr. 980192).
Afmonter pinolskruen (8) således at dysen kan fjernes fra ventilhuset (1).
Vend HJ SIP I Ventilen på hovedet (med hånd under) med olietilgangen nedad så alle delene kan glide ud af ventilhuset (1).
Dysen kan skubbes ud ved at trykke med en finger på dysens spids.
 

Rengøring

De enkelte dele rengøres med petroleum. Dysehullet renses med et ø0,3mm bor. Ren trykluft anvendes for at blæse emnerne rene. Hvis nålen i dysen ikke bevæges frit uden modstand, som det er meningen, må nålen fjernes og repareres eller erstattes af en ny.
 

Samling af ventil

Det er vigtigt, at delene ved samling placeres i samme position som før adskillelsen. Vi anbefaler, at alle pakninger skiftes efter adskillelse (i manualen er angivet hvilket varenummer disse kan bestilles på). Alle dele smøres med en tynd syrefri olie, for eksempel SAE15-20 før samling.
 
Placer kobberpakningen (5) i bunden af ventilhuset. Placer kobberpakningen (6) på dysen. Tryk den komplette dyse (3) med nål (4) og kobberpakning (6) ind i ventilhuset med dysespidsen først. Monter pinolskruen (8) løst så at spidsen styrer i dysens slids. Monter en ny o-ring (9) på spændbøsningen (7). Placer ventilen i fikseringsværktøjet (HJL nr. 980192) og monter spændbøsningen (7) med fjeder (10) og fjedersko (11) i ventilhuset. Brug specialværktøjet (HJL nr. 980191) til at spænde spændbøsningen til 70Nm.
 
Tryk forsigtigt stilleskruen (13) med stillemøtrik (12) ind i spændbøsningen (7). Styretappen i spændbøsningen (12) skal passe med fordybningen i stillemøtrikken (12). Monter ny o-ring (9) på styret (14) til stilleskruen (13) og monter styret på ventilhuset (1) med skruerne (15) og spænd til 10Nm. Afmonter pinolskruen og affedt den med benzin eller lignende. Påfør Loctite 243 eller lignende på gevindet og monter den i ventilhuset. 

Justering og test af ventil

Forskruningen (18) ved mærket P (”Pressure”) forbindes til en manuel pumpeenhed med hydraulikolie SAE 15-20, for eksempel et ”HJ Nozzle Test Rig”. Pumpeenheden forbindes til et manometer, der måler fra 0 til 100bar, klasse 1. Det maksimale flow for pumpen må ikke overskride tilsvarende flow fra cylindersmøreapparatet (se ”output diagram” i manualen for cylindersmøreapparatet), cirka 0,4l/h.
 
Med håndtaget pumpes indtil der ikke er mere luft i ventilen. Juster lukketrykket (trykket der vises på manometeret mens der pumpes) med stilleskruen (13) til ventilens lukketryk (som regel 37 bar). Ved at skrue ”mod uret” øges trykket. Ved at skrue ”med uret” reduceres trykket.
 
Hvis ikke HJ SIP I Ventilen sprayer, eller hvis trykket stiger, kan det skyldes urenheder i HJ SIP I Ventilen, og det vil derfor være nødvendigt at adskille og rense HJ SIP I ventilen. Monter dækslet (16) med skruen (17). HJ SIP I Ventilen er nu klar til installering i cylinderen. Glem ikke at kontrollere afstanden mellem dysens spids og cylinderens overflade. Afstanden kan justeres med koniske afstandsskiver.
 

Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af HJ SIP I Ventilen

På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som ofte bliver stillet om HJ SIP I Ventilen. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvad kendetegner HJ SIP I Ventilen?
  • Installation af HJ SIP I Ventilen kræver, at eksisterende huller i cylinderforingen fra ældre ventiler modificeres. Montering sker ved hjælp af to stagbolte. Installationen af HJ SIP I Ventilen kræver en bearbejdning af cylinderne både udefra og indefra. Installationen af HJ SIP I Ventilen kræver derfor, at cylinderforingen trækkes.
 • Hvad er forskellen på HJ SIP I Ventilen og HJ SIP III Ventilen?
  • De to HJ SIP Ventiler er for så vidt ens i designet, og begge monteres med stagbolte.
   HJ SIP III Ventilen leveres dog altid tilpasset de eksisterende ventilhuller, hvorimod HJ SIP I Ventilen fremstilles efter standardmål.
   HJ SIP I Ventilen er derfor dyrere at installere end HJ SIP III Ventilen, fordi det kræves at cylinderforingen trækkes.
 • Er HJ SIP I Ventilen bedre end HJ SIP II Ventilen og HJ SIP III Ventilen?
  • Nej, alle HJ SIP Ventilerne bygger på det samme princip og leverer samme type af spray.
 • Kan HJ SIP I Ventilen bruges til retrofit?
  • Ja, det kan den. Det kræver dog, at cylinderforingerne trækkes ved installation for at udføre en bearbejdning indvendigt og udvendigt i cylinderforingen.
 • Hvornår bør HJ SIP I Ventilen vedligeholdes?
  • Funktionen af HJ SIP I Ventilen bør tjekkes med passende intervaller. Vi anbefaler et vedligeholdelsesinterval hver 12.000-15.000 timer, eller når en cylinder bliver overhalet.
Udskriv